Acropolis of Athens

"Odeon of Herodes Atticus" - Athens

Parthenon

                                                             
The Erechtheum of Acropolis - Athens
Parthenon in Acropolis of Athens